Tietoa lääkitysturvallisuudesta

Lääkehoidon turvallisuus voidaan jakaa lääkitysturvallisuuteen ja lääketurvallisuuteen.

Lääkitysturvallisuus tarkoittaa lääkkeiden käyttöön liittyvää turvallisuutta. Se kattaa terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa potilaan saaman lääkehoidon turvallisuus. Toimenpiteet lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi ovat osa lääkitysturvallisuutta.


Jokainen voi vaikuttaa omaan lääkitysturvallisuuteensa

Kerro lääkärin vastaanotolla aina kaikista käytössä olevista lääkkeistä. Tämä on tärkeää, sillä myös itsehoitolääkkeet sekä rohdos- ja ravintolisävalmisteet saattavat joskus haitata muun lääkehoidon onnistumista. Nämä valmisteet saattavat jäädä mainitsematta. Lääkäriltä voi jäädä tärkeää lääkehoidon arviointiin tarvittavaa tietoa hyödyntämättä, jos hänellä ei ole kokonaiskuvaa lääkityksestä. Tämä voi vaarantaa lääkehoitosi turvallisuuden.

Myös apteekki varmistaa lääkkeiden turvallista käyttöä. Tästä syystä itsehoitolääkettä ostavalta asiakkaalta kysytään lääkkeen käyttötarkoitusta, muita sairauksia tai käytössä olevia lääkkeitä. Kertomalla taustatiedot asiakas voi vaikuttaa siihen, että hän saa sopivan itsehoitolääkkeen hänelle sopivalla annoksella ja ohjeilla. Apteekista ohjataan lääkärin vastaanotolle ne asiakkaat, joiden itsehoitolääkkeiden käytöstä tulee ensin keskustella lääkärin kanssa tai joiden oireet eivät sovellu itsehoitoon.

Kysy aina, jos sinulle lääkkeen käyttäjänä jää epäselviä asioita lääkkeiden käyttöön liittyen. Lääkkeiden käyttäjällä on tärkeä velvollisuus varmistaa, että hänellä on riittävät tiedot lääkkeen käytöstä, ja että hän käyttää lääkettä ohjeen mukaisesti.

Fimea on julkaissut selkokielellä tuotetun videon Näin käytät lääkettä turvallisesti: https://www.youtube.com/watch?v=kVxuyz_LzFM

Tiedätkö ja tunnetko lääkehoitosi?

Yhdistyksen potilas- ja asiakasjaos on tuottanut Lääkehoidon tarkistuslistan lääkkeenkäyttäjälle. Se on vaikkapa lompakkoon mahtuva tulostettava kortti, jossa on tukikysymyksiä lääkehoitosi onnistumisen varmistamiseen. Se muistuttaa niistä asioista mitä on hyvä varmistaa, kun sinulle määrätään uusi lääke tai lääkehoitosi pohdituttaa.


Katso ja tulosta itsellesi alta Tunnenko lääkehoitoni -kortti


Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on Fimean Lääkeinformaatioverkoston tuottama ja lääkkeiden käyttäjille suunnattu selkokielinen ohjeistus lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja apteekissa asiointiin. Selkokeskus on hyväksynyt suomenkielisen tekstin selkokieleksi ja antanut luvan käyttää oppaassa selkologoa.

Oppaan ensimmäisessä osassa annetaan konkreettisia ohjeita esimerkiksi lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon onnistumisen seurannasta ja luotettavista lääketiedon lähteistä. Oppaan toisessa osassa puolestaan kuvataan esimerkiksi, kuinka lääkkeitä korvataan, mitä tarkoittaa lääkekatto tai lääkevaihto ja kuinka voi asioida toisen puolesta apteekissa.

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas (pdf)

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling -handbok (pdf)

Instructions for the safe use of medicines -guide (pdf)

Lisätietoa mm. oppaan tiivistelmistä ja niistä tuotetuista kieliversioista: https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/ohjeita-turvalliseen-laakehoitoon