Asiakkaat, potilaat, läheiset

Sosiaali- ja terveydenhuollossa hoidon, hoivan ja palvelun tulee olla turvallista ja korkealaatuista. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) korostavat oikeutta yhdessä toteutettavaan hyvään palveluun ja hoitoon sekä tiedon saantiin. Myös sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja terveydenhuoltolaki (1326/2010) korostavat toiminnan laadukkuutta, turvallisuutta sekä oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun. Potilailla, asiakkailla ja heidän läheisillään on tärkeä rooli olla osallisena ja vastuullisena potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisessä yhdessä ammattilaisten kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo sivuillaan hoidon ja palveluiden turvallisuudesta osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaislaatua. Turvallinen hoito ja palvelut ovat näyttöön perustuvia ja vaikuttavia. Ne toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. 

Asiakas- ja potilasturvallisuus tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, jotka varmistavat hoidon ja palvelujen turvallisuuden sekä suojaavat asiakkaita ja potilaita vahingoittumasta.

Potilaan ja asiakkaan näkökulmasta potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että saa oikeaa hoitoa, hoivaa ja palvelua, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla ja niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään turvallisen ja vaikuttavan hoidon ja palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kolmannen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelmansa 2022–2026 helmikuussa 2022. Strategian visiona on tehdä Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 ja välttää vältettävissä oleva haitta.

Uudella strategialla ja toimeenpanosuunnitelmalla edistetään osallisuuden, turvallisuutta vahvistavien toimien ja turvallisuuskulttuurin johtamisen toteutumista Suomessa. Tavoitteena on ottaa käyttöön parhaaseen tutkittuun tietoon perustuvat suositukset niin, että ne hyödyttävät ammattilaisia, potilaita ja asiakkaita kaikissa organisaatioissa kaikilla työskentelyn tasoilla.

Strategia ja toimeenpanosuunnitelma on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, toimintaa johtavien ja valvovien tahojen, poliittisten päättäjien sekä asiakkaiden, potilaiden ja näiden läheisten käyttöön. Strategiaa voivat hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset toimijat.

Strategisia kärkiä on neljä: yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa, hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset, turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa ja parannamme olemassa olevaa. Jokaisen kärjen alla on esitetty kolme tavoitetta, joiden saavuttaminen konkreettisesti edistää asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista.

Päämäärän toteutumisen seurantaan on valittu kymmenen kärkimittaria, jotka sitouttavat Suomen WHO:n asettamiin tavoitteisiin (WHO Global Patient Safety Action Plan 2021–2030). Lisäksi toimeenpanosuunnitelmassa on kuvattu mittarit, joilla seurataan toimenpiteiden toteutumista.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026

Klient- och patientsäkerhetsstrategi och genomförandeplan 2022–2026⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

The Client and Patient Safety Strategy and Implemention Plan 2022-2026

Huhtikuussa 2023 julkaistiin Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelma palvelunjärjestäjille ja -tuottajille 2022-2026. Ohjelma konkretisoi strategian ja sen toimeenpanosuunnitelman toimeenpanoa käytännön tehtäviksi hyvinvointialuetasolle, palveluyksikkötasolle sekä sidosryhmätasolle. Toimenpideohjelma sisältää myös tehtävien toteutumisen arvioinnin aikatauluineen. Voit tutustua toimenpideohjelmaan Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sivuilla => www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi

Potilas- ja asiakasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.