Tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta

Hyvä palvelu ja hoito syntyvät yhteistyössä potilaan asiakkaan, heidän läheisten ja ammattilaisten kanssa. Jos on tyytymätön saamaansa palveluun tai hoitoon, on hyvä ottaa asia heti puheeksi sen ammattilaisen kanssa, jota asia koskee. Neuvontaa ja ohjausta asiakkaan ja potilaan oikeuksista saa myös yksikön sosiaali- ja potilasasiamieheltä. Lainsäädännön uudistuksen myötä 1.1.2024 alkaen heidän nimikkeensä ovat sosiaaliasiavastaava ja potilasasiavastaava.Tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta

Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus. Potilasturvallisuuskulttuuri tarkoittaa potilaiden hoitoa edistävää suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintatapaa.

Laajemmin Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata asiakaita tai potilaita vahingoittumasta.

Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.


Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet

Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. Laeissa määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita on kohdeltava.

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi. Potilasta ja sosiaalihuollon asiakasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään.

Apua tarvitsevalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa.

Jos on tyytymätön saamaansa palveluun tai hoitoon, on hyvä ottaa asia heti puheeksi sen ammattilaisen kanssa, jota asia koskee. Neuvontaa ja ohjausta asiakkaan ja potilaan oikeuksista saa myös yksikön sosiaali- ja potilasasiamieheltä. Lainsäädännön uudistuksen myötä 1.1.2024 alkaen heidän nimikkeensä ovat sosiaaliasiavastaava ja potilasasiavastaava.

Sosiaali- ja terveysministeriö /potilaan ja asiakkaan oikeudet


Potilaan opas

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuottanut potilaille ja heidän läheisilleen tarkoitetun potilasturvallisuuden oppaan, joka on ohessa ja myös tulostettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Oppaan tarkoituksena on rohkaista potilasta vaikuttamaan omaan hoitoonsa ja auttaa potilasta ja hänen läheistään potilasturvallisuuden parantamiseen.

Oppaan suunnittelussa on ollut mukana niin potilasjärjestöt kuin potilaat. He ovat itse olleet miettimässä, mitkä ovat tärkeimpiä asioita, jotka potilaan tulee tietää ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen.

Oppaassa kerrotaan, kuinka voit vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen. Siitä saa vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa potilaan oikeuksista ja potilasturvallisuudesta. Opas antaa sinulle tietoa siitä, miten voit vaikuttaa potilasturvallisuutesi takaamiseen hoitoon hakeutuessa, hoidossa ollessa sekä jatkohoidon ollessa kyseessä. Myös omainen ja läheinen saa arvokasta tietoa, kuinka olla osallinen. Opas sisältää myös tärkeän lääkelistan.