Oppaat

Kuvaus lääkitysturvallisuutta edistävistä rakenteista ja toimintamalleista

Asiakas- ja potilasturallisuuskeskuksen lääkitysturvallisuuden kehittämislinjan asiantuntijat ovat koonneet vuosien 2022-2023 aikana kuvauksen lääkitysturvallisuutta varmistavista rakenteista ja toimintamalleista, jonka avulla palvelunjärjestäjät ja -tuottajat voivat kehittää lääkitysturvallisuutta. Kuvaus tarjoaa mahdollisuuden arvioida, millä tasolla lääkitysturvallisuustyö on, mitä hyviä käytänteitä on otettu käyttöön lääkitysturvallisuutta varmistavina menettelyinä sekä miten lääkitysturvallisuutta ja alueellista yhteistyötä tulisi kehittää.

Kuvaus tukee kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian tavoitteen 4.1 ”Lisäämme lääkehoidon turvallisuutta yhteisillä toimintatavoilla” toimeenpanoa. Kuvaus oli julkisesti kommentoitavana kesällä 2023. Kuvausta päivitetään ja täydennetään säännöllisesti.

Tutustu kehittämislinjan toimintaan ja kuvakseen alla olevan linkin kautta.

https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammattilaisille-ja-opiskelijoille/kehittamis-ja-tutkimuslinjat/laakitysturvallisuus/ 

Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö - Opas laiteosaamisen varmistamiseen, 23.2.2024

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut  lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö oppaan, jossa perehdytään lääkinnällisten laitteiden turvalliseen käyttöön ja lääkinnällisiä laitteita koskevaan lainsäädäntöön.

Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö on osa asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista. Laitteiden turvallisen käytön takaa vain riittävä osaaminen. 

Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö_ opas laiteosaamisen varmistamiseen_STM_2024_3_J.pdf 690 KB

Potilasvahingoista voi ja pitää oppia. Potilasvahinko tulisi ensisijaisesti nähdä mahdollisuutena tunnistaa toimintatapojen heikkouksia ja korjata niitä. Jokaisen vahinkotapahtuman yhteydessä on tärkeää tutkia, löytyykö taustalta syitä, joiden huomiointi voi vähentää vahinkoja tulevaisuudessa. Tuore ohjeistus kannustaa terveydenhuollon ammattilaisia oppimaan potilasvahingoista ja niiden taustalla piilevistä syistä. 

Potilasvakuutuskeskus on laatinut ohjeen yhteistyössä Suomen Lääkäriliitto ry:n ja Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) kanssa potilasturvallisuuden tukemiseksi terveydenhuollossa. 

Tutustu lisää Potilasvakuutuskeskuksen sivuilla

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ohjaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin ja edistää sen toteutumista.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026 on julkaistu  24.2.2022. Strategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan.

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta : Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille  (julk. 11.10.2023)

Flinck, Riitta; Helovuo, Arto; Hämäläinen, Tapani; Liukka, Mari; Peltonen, Eeva-Liisa; Purhonen, Mikko; Sahlström, Merja; Tenkanen-Rautakoski, Petra; Welling, Maiju

Tämä opas on laadittu ohjaamaan vakavien vaaratapahtumien tutkinnan toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Oppaassa on kuvattu vaaratapahtumien tutkinnan keskeiset periaatteet, tutkinnan toteutus sekä tutkintoihin perustuva toiminnan kehittäminen. Opas on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt : Ehdotus seurannan mittaristoksi

Virkki, Maria; Leskelä, Riikka-Leena; Ikonen, Tuija; Haatainen, Kaisa; Welling, Maiju; Rauhala, Auvo; Tiirinki, Hanna; Mustonen, Pirjo; Jormanainen, Vesa; Rautava, Päivi; Cansel, Anniina; Heikkilä, Kaisa; Inkinen, Virpi; Isotalo, Jenni; Kalliokoski, Jaana; Siimar, Mari; Sorsa, Olli; Syrjä, Vesa; Ylitalo, Päivi (2021-11-26)

Opas alueelliseen potilas- ja asiakasturvallisuustyöhön

Tammikuussa 2020 ilmestyneessä oppaassa on kuvattu alueellisen potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen lakisääteisiä perusperiaatteita, sekä koostettu lukuisia jo laajasti käytössä olevia turvallisuutta varmistavia toimintatapoja.

Oppaan tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä sekä tukea Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkautusta.

  • Toimituskunta: Helovuo A, Kinnunen M, Kuosmanen A., Peltomaa K. Opas tukee sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita potilasturvallisuusriskien hallinnassa. Potilasturvallisuusriskien arviointi ja hallinta on jatkuvaa laadunparantamista ja turvallisuussuunnittelua. Potilasturvallisuusriskienhallintaa käsitellään osana riskienhallinnan ja turvallisuussuunnittelun kokonaisuutta. Tässä oppaassa potilasturvallisuus on riskienhallinnan keskiössä ja se täydentää STM:n julkaisua riskienhallinnasta ja turvallisuussuunnittelusta potilasturvallisuuden osalta. Potilaalla tarkoitetaan tässä oppaassa myös sosiaalihuollon asiakasta tai muuta palvelujen käyttäjää. Potilaan hoidon turvallinen ja laadukas toteuttaminen on peruslähtökohta kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa.