Portfolio 

(ja lopussa mahdollisuus syöttää liitteitä)

TÄRKEÄÄ!!! 

Tutustu ensin tarkasti sivuun "Erityispätevyyttä hakevalle" sekä sivun "Tietoa erityispätevyydestä" alasivuun "Ohjelman sisältö ja vaatimukset". Kirjoita myös tiedot ehdottomasti ensin sivulta  "Erityispätevyyttä hakevalle"  löytyvään "Erityispätevyyden haun apudokumenttiin", koska tietojen kirjoittaminen kestää useamman tunnin, eikä elektronisella lomakkeella ole välitallennusmahdollisuutta. Jos kesken tietojen syöttämisen siirryt saman selaimen samalla aktiivisella välilehdellä muille sivuille esim. katsoaksesi ohjeita, menetät kaikki lomakkeelle jo syöttämäsi tiedot! Itse lomakkeen sisälläkin on tosin ohjeita, mutta ne ovat suppeampia kuin edellä esitetyt lähteet. Klikkaa myös etukäteen auki "Erityispätevyyttä hakevalle"-sivulla oleva Excel "Palvelujen aikalaskuri", koska tarvitset sitä myöhemmin laskiessasi yhteen eri (täys- ja osa-aikaisesti) hyväksyttävien palvelujesi kokonaiskeston.

HUOM! Elektronisessa lomakkeessa ehdoton yhdelle yksittäiselle kentälle kirjoitettavan tekstin max. pituus on 1200 sanaa (plus mahdolliset kirjallisuusviitteet tms.), mikä on jkv alle Lääkärilehden katsauksien max. pituutta.  Tuo pituus vastaa esim. Hesarin tekstiä ilman kappalejakoa Aptos-fontilla ja kirjasinkoolla 11 noin 2,5 sivua ja koolla 12 n. 3 sivua. Tsekkaa siis mahdollisista pitkistä monien Word-sivujen vastauksista Word Countissa pituus!.

Erityispätevyyttä haetaan täyttämällä alla oleva portfolio

Edellytyksenä erityispätevyyden saamiselle on erikoislääkärin tutkinto tai 5 v töitä valmistumisen jälkeen sisältäen 9 kk kliinistä lääkärin työtä!

Käytännön palvelut

Katso tarkemmat ohjeet hyväksyttävistä ja rajoitetusti hyväksyttävistä palveluista (Huom!, katso toisella selaimella tai selaimen toisella välilehdellä, jotta jo syöttämäsi tiedot eivät häviäisi!!!) kohdasta ”Tietoa erityispätevyydestä” / ”Ohjelman sisältö ja vaatimukset”.

Käytännön palvelujen listan lopussa (5. työnantajan kohdan jälkeen) on vielä erillinen kohta ”Erittely mahdollisista muista käytännön palveluihin hyväksi laskettavista palveluista”. Sinne voidaan ilmoittaa esim. soveltuvat tieteelliset julkaisut, väitösohjaukset, työryhmät tai luottamustehtävät.

Täys- ja osa-aikaisten palvelujen laskeminen mukaan

Erityispätevyyteen vaaditaan joko päätoimista käytännön palvelua vähintään kahden vuoden ajalta tai osa-aikaista tai projektiluonteista/tilapäistä palvelua yhteenlaskettuina kahden vuoden verran. Sekä kokoaikaisessa että osa-aikaisessa virka-/työsuhteessa voi myös vain osa viikkotyöajasta koostua erityispätevyyteen hyväksyttävistä palveluista. Vaadittava 2 v palveluaika voidaan saavuttaa seuraavasti tällaisissa tilanteissa. Erityispätevyyteen hyväksyttävien palvelujen määrä keskimäärin (päivää/viikko):

 o   4–5 päivää,                                       2    vuotta

o   3,5 päivää                                          2,5 vuotta

o   3 päivää,                                             3    vuotta

o   2,5 päivää (eli 50% työsuhde)      3,5 vuotta

o   2 päivää,                                              4    vuotta

o   1,5 päivää,                                            4,5 vuotta

o   1 päivä,                                                  5    vuotta

 

 • Hyväksyä voidaan myös lyhyissä jaksoissa suoritetut erilliset palvelut, joiden pituus on vähintään yksi (1) viikko täysaikaista palvelua (hyväksyttäviä palveluja 4-5 päivää/viikko) tai kaksi (2) viikkoa osa-aikaista palvelua (hyväksyttäviä palveluja 1-3,5 päivää/viikko).
 • Jos hakijalla on ollut samanaikaisesti useampi osa-aikainen virka-/työsuhde, näiden kaikkien hyväksyttävät palvelupäivät/viikko lasketaan yhteen. Siis esim. yhdessä osa-aikaisessa virassa 1,5 päivää/viikko ja toisessa 0,5 päivää/viikko tekee yhteensä tuona rinnakkaisten osa-aikaisuuksien ajanjaksona 2 päivää/viikko hyväksyttävää palvelua. Mukaan voidaan edellä olevan tavoin laskea siis myös 1 päivä/viikko vähäisempiäkin hyväksyttäviä osuuksia, kunhan kaikista samanaikaisesti tehdyistä osa-aikaisuuksista täyttyy hyväksyttävää palvelua yhteensä ≥1 päivä/viikko.

Erittely mahdollisista muista käytännön palveluihin hyväksi laskettavista  (katso ohjeista, mitkä ovat kriteerit!) palveluista, kuten soveltuvista tieteellisistä julkaisuista, väitösohjauksista, työryhmistä tai luottamustehtävistä

Erityispätevyysalalle soveltuva tutkimustyö, tutkimusten tai opinnäytetöiden ohjaus ja tutkimusjulkaisujen ja muun alan kirjallisuuden tuottaminen, yhteensä max. 6 kk. Esim. valmistunut väitöskirja 6 kk, väitöskirjatyön ohjaus 2 kk, muu vertaisarvioitu tutkimusjulkaisu 1 viikko. Tutkimustyö lasketaan tällä tavoin mukaan  hyväksyttävän täysaikaisen palvelun määrään.

Muista tehtävistä (=työryhmät; yhteensä max. 3 kk, luottamustoimet; yhteensä max. 3 kk) ilmoitetaan jokaisesta tehtävän kuvaus, alku- ja loppu-pvm, ajanjakson kesto, montako % täysaikaisesta työstä tehtävä on. Nämä voidaan ottaa mukaan hyväksyttäviin palveluihin aivan kuten muutkin täys- tai osa-aikaiset työpalvelut, maksimiaika huomioiden.

Käytännön palvelut yhteensä. Osa-aikaisen työn muunnos täysaikaiseksi ja palveluajan yhteenlasku Excel-laskurilla ”Palvelujen aikalaskuri”

Hyväksyttävien palvelujen yhteenlaskun periaatteet on esitetty tämän lomakkeen sisällä ylempänä, otsikon ”Käytännön palvelut” alla. Laske kussakin luokassa (esim. 1 pv/vk, 2,5 pv/vk jne.) viranhoidon kesto yhteensä (kk, tarv. desimaalilukuna) ja kirjaa tuo summa alapuolelle omaan ruutuunsa.

Jos johonkin ryhmään kuuluvia palveluja ei ole, merkitse siihen: 0

"Erityispätevyyttä hakevalle"-sivulla on ladattavissa helppokäyttöinen ja ohjeistettu Excel-dokumentti ”Palvelujen aikalaskuri”, jonka avulla voit laskea yhteenlasketun hyväksyttävän palveluajan vuosina, jos sinulla on myös osa-aikaisesti hyväksyttäviä palveluja. HUOM! Et voi siirtyä tällä samalla selaimen lehdellä pois lomakkeesta, koska syöttämäsi tiedot nollautuvat silloin!

Kehittämisprojektit

 • Kehittämisprojektia edellytetään, koska tässä erityispätevyydessä sen voidaan katsoa korvaavan puuttuvaa tenttiä. Kyseeseen tulee joko laatuun tai potilasturvallisuuteen liittyvä oma kehittämisprojekti tai toimikunnan riittäväksi katsoma osallistuminen suurempaan kehittämisprojektiin, esim. vastuu sen jostakin osa-alueesta.
 • Projekti voi myös olla tieteellinen tutkimushanke, mutta silloinkin siihen pitää sisältyä selkeä laadun tai potilasturvallisuuden kehittämiselementti.
 • Kehittämisprojektin laajuus pitää olla vähintään noin 8 op (1 op=27 t.). Hankkeen kesto ja oman
 • Kehittämisprojektin loppuraportti (tai hankkeen tutkimusjulkaisu) sijoitetaan pääsääntöisesti portfolion yhdeksi liitteeksi.

Teoreettiset opinnot

Yhteensä 80 tuntia teoreettista kurssimuotoista koulutusta monipuolisesti terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden eri sektoreilta. 

Enintään 20 tuntia voi koostua oman organisaation sisäisistä tai alueellisesti järjestetystä alan koulutuksesta.

Koulutuksista edellytetään pääsääntöisesti todistusta ja myös ohjelmaa. 1 päivä = max. 6 tuntia. Etäkoulutuksilta, joihin ei kuulu tenttiä, edellytetään referaattia ja reflektiota koulutuksen keskeisistä asioista.

Jos kentät loppuvat kesken, voi pyrkiä niputtamaan koulutuksia yhteen tai ilmoittaa, että loput ovat esim. liitteinä, mutta niistäkin pitää pistää kaikki samat tiedot esim. liitedokumentille

Verkostot

Kirjallisuus 

Oma osaaminen ja oppiminen

Osaamistavoitteet
Erityispätevyyden saavutettuaan lääkäri/hammaslääkäri:

 1. osaa toimia kansallisissa ja kansainvälisissä laatua ja potilasturvallisuutta edistävissä verkostoissa ja etsiä kansainvälistä tietoa laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisestä
 2. kykenee seuraamaan ja arvioimaan kriittisesti alan kirjallisuutta ja tutkimuksia
 3. osaa löytää ja noudattaa alaan liittyviä Suomessa sovellettavia säädöksiä, ohjeita ja suosituksia
 4. hallitsee ja soveltaa monipuolisesti laatu- ja potilasturvallisuusmenettelyjä työssään
 5. ymmärtää laatujärjestelmän periaatteet ja merkityksen organisaatiolle
 6. hallitsee potilasturvallisuusriskien ja laatupoikkeamien havaitsemiseen ja vaaratapahtumien läpikäymiseen sekä niistä oppimiseen liittyvät prosessit
 7. osaa käyttää ja seurata palvelujärjestelmän ja kliinisen laadun sekä potilasturvallisuuden mittareita tai laaturekisterejä ja arvioida niiden antaman tiedon merkitystä
 8. osaa hyödyntää potilasvahingoista, muistutuksista, kanteluista ja asiakaspalautteista kertyvää tietoa toiminnan laadun ja turvallisuuden kehittämisessä
 9. pystyy kehittämään ja johtamaan terveydenhuollon yksikön laatu- ja potilasturvallisuustyötä

Tulevat hankkeeet ja suunnitelmat

Muuta

Liitedokumentit

Tähän perään voit syöttää liitedokumentteja, esim. todistuksia suorituksista. Pyri yhdistämään useita dokumentteja samaan liitteeseen esim. skannaamalla peräkkäisiksi sivuiksi samaan pdf:ään!

HUOM! Emme lähetä sähköpostitse ilmoitusta hakemuksen onnistuneesta tallennuksesta, koska se sisältäisi käyttämässämme ohjelmassa  automaattisesti myös hakemuksen hetuineen. Hakemuksen lähdettyä onnistuneesti arvioitavaksi näytölle ilmestyy tallennuksen varmentava ilmoitus: "Lomake lähetetty. Kiitos hakemuksestasi!".