Arviointi

Yleistä erityispätevyyden arvioinnista

 • Erityispätevyyttä haetaan laatimalla Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyystoimikunnan verkkosivuilla olevaan strukturoituun ja yksityiskohtaiseen oppimisportfolioon kuvaus omasta laatu- ja potilasturvallisuustyöstä. Tarkat ohjeet erityispätevyyden hakemisesta ja lomakkeen täyttämisestä ovat verkkosivuilla!
 • Erityispätevyyden suorittamiseen sisältyy kuulustelun sijaan pakollisena laadun tai potilasturvallisuuden kehittämisprojekti (kts. kohta 3.4!).
 • Kehittämisprojektin lisäksi ehdottomia edellytyksiä erityispätevyyden myöntämiselle ovat käytännön palvelujen aikakriteerin ja teoreettisen koulutuksen tuntimäärän täyttyminen. Erityispätevyyttä hakevan osaamisen tulee myös olla kokonaisuutena arvioiden riittävä. Muiden portfolion osa-alueiden osalta jonkun/joidenkin alueiden vähäistä puutteellisuutta on mahdollista kompensoida vastaavasti joidenkin muiden osa-alueiden vaadittua korkeammalla osaamisella/taidoilla.
 • Portfolion arvioivat ja esittelevät toimikunnalle erityispätevyystoimikunnan joko keskuudestaan valitsemat tai erityispätevyyden jo suorittaneet tarkastajat
 • Erityispätevyystoimikunta voi suositella Lääkäriliitolle/Hammaslääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämistä suoraan portfolion perusteella, mikäli toimikunta kokouksessaan katsoo erityispätevyyden edellytykset täytetyiksi.
 • Mikäli toimikunta ei voi puoltaa erityispätevyyden myöntämistä portfolion perusteella, saa hakija ohjeet siitä, kuinka hän voi täydentää näyttöjään ja osaamistaan erityispätevyyden vaatimusten täyttämiseksi. Jos hakija haluaa hakea pätevyyttä myöhemmin edellytysten täyttyessä, hänen tulee täyttää portfolio uudelleen. Mikäli kyseessä on yksittäinen täydennystarve, voidaan pätevyys kuitenkin myöntää ilman uuden portfolion täyttämistä esimerkiksi toimittamalla toimikunnan pyytämä dokumentaatio vaaditusta koulutuksesta.

Oppimisportfoliossa erityispätevyyden hakija:

 • kuvaa pohjakoulutuksensa ja käytännön palvelunsa
 • osoittaa hankkimansa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen
 • kuvaa tekemänsä kehittämisprojektit ja muun osallistumisensa laadun ja potilasturvallisuuden suunnitteluun, kehittämiseen, mittaamiseen tai arviointiin ja kouluttamiseen tai tutkimukseen
 • kuvaa mahdolliset tieteelliset saavutuksensa (näitä ei edellytetä erityispätevyyden saavuttamiseksi)
 • reflektoi alan oppikirjoista, tutkimuksista tai muista tietolähteistä omaksumiaan käsityksiä laadun ja potilasturvallisuuden edistämisestä
 • käsittelee jotain itselle ajatuksia herättänyttä laatu- ja potilasturvallisuuteen liittyvää kirjaa
 • kuvaa oppimistavoitteiden täyttymistä omalla kohdallaan ja analysoi omaa käsitystään kehityksestään ja roolistaan laadun ja potilasturvallisuuden asiantuntijana
 • esittelee laatimaansa materiaalia tai selvitys- ja tutkimustyönsä tuloksia 
 • esittää muita erityispätevyyden hyväksynnän kannalta merkityksellisiä ansioitaan
 • kuvaa osallistumistaan laadun ja potilasturvallisuuden tutkijoiden ja kehittäjien verkostoissa sekä miten on edustanut omaa organisaatiotaan tai sidosryhmäänsä kansallisissa tai kansainvälisissä tapahtumissa tai muussa yhteistyössä
 • selostaa, miten aikoo tulevaisuudessa jatkaa laadun ja potilasturvallisuuden kehittämistä

Mikäli käytännön palvelut painottuvat yksipuolisesti, voi osaamistaan ja perehtyneisyyttään muihin laadun ja potilasturvallisuuden sektoreihin osoittaa myös käytännön palveluja täydentävillä erillisillä opinnäytetöillä/koulutuksilla, jotka arvioidaan tapauskohtaisesti. Nämä voivat olla hakijan oma-aloitteisesti tuottamia tai toimikunnan esittämän lisänäyttöpyynnön täyttämiseksi tehtyjä.