Tavoitteet

Koulutusohjelman yleiset tavoitteet

 • Lisätä systemaattista laatu- ja potilasturvallisuusosaamista terveydenhuollossa
 • Lisätä lääkärien/hammaslääkärien kiinnostusta ja osallistumista aktiivisesti laatu- ja potilasturvallisuustyöhön
 • Lisätä alan osaajien välistä kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja yhteydenpitoa
 • Lisätä alan koulutusta ja tutkimusta
 • Lopullisena päämääränä on parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta terveydenhuollon palvelujärjestelmässä kaikin edellä mainituin keinoin 

Osaamistavoitteet 

 Erityispätevyyden saavutettuaan lääkäri/hammaslääkäri:

 • osaa toimia kansallisissa ja kansainvälisissä laatua ja potilasturvallisuutta edistävissä verkostoissa ja etsiä kansainvälistä tietoa laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisestä
 • kykenee seuraamaan ja arvioimaan kriittisesti alan kirjallisuutta ja tutkimuksia
 • osaa löytää ja noudattaa alaan liittyviä Suomessa sovellettavia säädöksiä, ohjeita ja suosituksia
 • hallitsee ja soveltaa monipuolisesti laatu- ja potilasturvallisuusmenettelyjä työssään
 • ymmärtää laatujärjestelmän periaatteet ja merkityksen organisaatiolle
 • hallitsee potilasturvallisuusriskien ja laatupoikkeamien havaitsemiseen ja vaaratapahtumien läpikäymiseen sekä niistä oppimiseen liittyvät prosessit
 • osaa käyttää ja seurata palvelujärjestelmän ja kliinisen laadun sekä potilasturvallisuuden mittareita tai laaturekisterejä ja arvioida niiden antaman tiedon merkitystä
 • osaa hyödyntää potilasvahingoista, muistutuksista, kanteluista ja asiakaspalautteista kertyvää tietoa toiminnan laadun ja turvallisuuden kehittämisessä
 • pystyy kehittämään ja johtamaan terveydenhuollon yksikön laatu- ja potilasturvallisuustyötä

Terveydenhuollon laadun ja erityispätevyyden osaamistavoitteiden vastaavuus CanMEDS osaamisalueiden kanssa. Lähde: Frank JR, Danoff D. The CanMEDS initiative: implementing an outcomesbased framework of physician competencies. Med Teach 2007;29:642–7. Kuvan suomennos Niemi-Murola L. Duodecim 2017;133:77–83