Tietoa toimikunnasta

Erityispätevyysohjelman vastuutahona toimii Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden toimikunta. Taustaorganisaatioina toimivat Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen lääkärijaos sekä Terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkäreiden alaosasto. Taustaorganisaatiot vastaavat toimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä.

Toimikunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäiseen toimikuntaan valitaan jäseniä myös yhden ja kahden vuoden toimikausille, jotta jäsenten vaihtuvuus olisi tasaista. Jäsenet on mahdollista valita uudelleen toimikauden päätyttyä. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. 

Toimikunnan jäsenet ovat lääkäreitä/hammaslääkkäreitä ja jäsenissä on tärkeä olla eri laadun ulottuvuuksien osaamisalueita edustettuina. Toimikunnalla on myös oikeus tarvittaessa kutsua 1-2 asiantuntijaa ryhmän osaamisen täydentämiseksi.

Toimikunta:

  • nimeää ja hyväksyy ohjaajat sekä määrittelee ohjaajan roolin
  • valvoo koulutusta
  • valitsee pätevöitymisohjelman suositeltavan kirjallisuuden
  • arvioi hakijoiden portfoliot ja tarvittaessa antaa suosituksia palvelujen täydentämistavoista
  • tekee esitykset Suomen Lääkäriliitolle/Hammaslääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämisestä